De vaak gestelde vragen (FAQ's) gelden louter als indicatieve toelichting bij de werking van het VABB-SHW, zoals dit is geregeld bij het besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen van 12 december 2012. Aan de hierin opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend betreffende de werking of inhoud van het VABB-SHW.

Waarom werd het VABB-SHW in het leven geroepen?

De middelen die aan de universiteiten worden toegekend in het kader van het BOF-besluit, zijn in belangrijke mate gebaseerd op de wetenschappelijke output van de universiteiten. Om die output (met name die met betrekking tot publicaties en citaties) te kwantificeren, wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van parameters gebaseerd op de databanken van Web of Science. Web of Science dekt echter vooral de output uit de natuur- en biomedische wetenschappen. De publicatiepatronen in de sociale en humane wetenschappen (SHW) verschillen merkelijk van wat gangbaar is in de natuur- en biomedische wetenschappen. Hierdoor had de wetenschappelijke output van vorsers uit de SHW slechts een marginale impact op de interuniversitaire verdeling van de BOF-middelen.

Om hieraan te verhelpen werd beslist over te gaan tot de uitbouw van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW). Dit bestand zou toelaten een bredere waaier aan tijdschriftpublicaties, maar ook boekpublicaties en andere in rekening te brengen. Op deze manier wordt de wetenschappelijke output in de SHW beter erkend en meetbaar gevaloriseerd.

Meer gedetailleerde informatie vindt u terug in het volgende artikel:

Engels, T.C.E., Spruyt, E.H.J., Glänzel, W. & Debackere, K. (2009). Het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen: instrument ten dienste van een optimaal wetenschapsbeleid? Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (T.O.R.B.), Themanummer Wetenschapsbeleid, 2008-2009, 395-403.

 

Wat is het Gezaghebbend Panel (GP)?

Voor het wetenschappelijk beheer van het VABB-SHW richtte de Vlaamse Regering het Gezaghebbende Panel op, bestaande uit achttien onderzoekers verbonden aan Vlaamse universiteiten. Deze onderzoekers zijn werkzaam in de sociale en humane wetenschappen en genieten in hun onderzoeksdomein een internationale erkenning.

De leden van het Gezaghebbende Panel worden voor hernieuwbare perioden van vier jaar aangesteld door de Vlaamse Regering uit een dubbeltal, voorgedragen door de universiteitsbesturen. De samenstelling van het Gezaghebbende Panel waarborgt dat de leden de verschillende wetenschappelijke disciplines uit de sociale en humane wetenschappen vertegenwoordigen.

Bij haar beoordelingen laat het GP zich bijstaan door disciplinaire subpanels, die hun advies geven in functie van de ondergrenscriteria van het BOF-besluit.

 

Hoe komt een publicatie in het VABB-SHW terecht?

Een publicatie kan in het VABB-SHW worden opgenomen indien de volledige bibliografische referentie ervan door de universiteit waaraan de auteur(s) verbonden is (zijn), tijdig, i.e. jaarlijks voor de in het BOF-besluit bepaalde deadline, bij het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) werd ingediend. Het overzicht van de publicaties van haar onderzoekers bewaart elke instelling in een academische bibliografie. Een publicatie kan dus maar voor opname in het VABB-SHW in aanmerking worden genomen indien ze in het lokale bibliografische bestand van de universiteit van de auteur is geregistreerd.

Het GP kan niet op eigen initiatief publicaties toevoegen en vertrekt steeds van de ingeleverde gegevens. De volledigheid van het VABB-SHW is bijgevolg mede de verantwoordelijkheid van de universiteiten en hun onderzoekers: dienen zij van bepaalde publicaties geen of onvolledige bibliografische gegevens in, dan kunnen deze niet opgenomen worden in het VABB-SHW.

Het GP toetst tijdschriften, alsook boektitels/boekenreeksen/uitgevers en proceedings aan de ondergrenscriteria van het BOF-besluit:

 • ze zijn publiek toegankelijk.
 • ze zijn op een ondubbelzinnige manier identificeerbaar via een ISSN- of ISBN-nummer.
 • ze leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten of de toepassing ervan.
 • ze worden voor verschijnen beoordeeld in een aantoonbaar peer reviewproces door wetenschappers die expert zijn in de betrokken (deel)discipline(s).

Aan deze criteria voegde het GP een extra voorwaarde toe:

 • de publicaties zijn minstens vier pagina’s lang.

Enkel publicaties die aan elk van deze voorwaarden voldoen worden in het VABB-SHW opgenomen.

Voor de beoordeling laat het GP zich bijstaan door disciplinaire subpanels, die hun advies geven in functie van de ondergrenscriteria van het BOF-besluit. Deze beoordeling doet geen uitspraak over de intrinsieke kwaliteit van publicaties. In het selectieproces streeft het GP naar intra- en interdisciplinaire consensus over de instellingen heen.

 

Hoe raakt een tijdschrift in de lijst van door het Gezaghebbend Panel beoordeelde tijdschriften, respectievelijk de lijst van door het GP aanvaarde tijdschriften?

Een tijdschrift dat nog niet in de lijst van door het GP beoordeelde tijdschriften, respectievelijk de lijst van aanvaarde tijdschriften is opgenomen, kan pas in een van of beide tijdschriftenlijsten worden opgenomen in het kalenderjaar (t) volgend op het kalenderjaar (t-2) gedurende hetwelk er voor het eerst een bijdrage van een auteur verbonden aan een Vlaamse universiteit in werd gepubliceerd én deze bijdrage voor 1 mei in het jaar (t-1) door de auteur in de academische bibliografie van zijn of haar instelling werd geregistreerd. Het Gezaghebbende Panel zal een tijdschrift met andere woorden beoordelen het jaar volgend op het jaar dat er voor het eerst door een aan een Vlaamse universiteit verbonden onderzoeker in werd gepubliceerd.

 

Hoe komt een (hoofdstuk in een) boek terecht in het VABB-SHW?

Zie ook: ‘Hoe komt een publicatie in het VABB-SHW terecht?’ en ‘Hoe raakt een tijdschrift in de lijst van door het GP beoordeelde tijdschriften, respectievelijk de lijst van tijdschriften die werken met peer review?

Er zijn 3 types uitgevers waarvan de boeken in aanmerking komen voor opname in het VABB-SHW:

 1. Uitgevers die opgenomen werden in de uitgeverslijst van het VABB-SHW. Van deze uitgevers worden alle boekpublicaties opgenomen in het VABB-SHW. Deze lijst bestond initieel uit de doorsnede van uitgevers waarbij Vlaamse onderzoekers uit de SHW publiceerden en de Noorse uitgeverslijst niveau 2. Vanaf de tweede versie van het VABB-SHW werd deze uitgeverslijst door het GP gestaag aangevuld met in totaal meer dan 50 andere wetenschappelijke uitgeverijen waarvoor er aantoonbaar bewijs is dat ze peer review toepassen op al hun boeken.
 2. Vlaamse uitgevers aangesloten bij de GEWU, Groep Educatieve & Wetenschappelijke Uitgevers (vooreen VUV, Vlaamse Uitgevers Vereniging) die het GPRC-label kunnen toekennen aan bepaalde boeken. Boeken met een GPRC-label en die door het GP werden gevalideerd, worden in het VABB-SHW opgenomen.
 3. Uitgevers waarvan het Gezaghebbende Panel individuele boektitels positief beoordeelt. Enkel de betreffende boekpublicaties worden opgenomen in het VABB-SHW. Het gaat om boeken die niet worden gepubliceerd bij de onder punt 1 of punt 2 vermelde uitgevers. Vanaf de vijfde versie van het VABB-SHW worden boeken slechts nog op individuele basis beoordeeld in het kader van de beroepsprocedure. Opname gebeurt dan indien bewijs voor een degelijk peer reviewproces kan worden voorgelegd.

Boekpublicaties komen ook voor opname in het VABB-SHW in aanmerking indien ze in 2010 of later verschenen zijn in een reeks waarvan het GP heeft vastgesteld dat ze werkt met peer review en beschikt over een academische editorial board en/of reekseditor. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Hoe beoordeelt het GP boekenreeksen?’.

 

Hoe raakt een uitgever in de lijst van door het GP aanvaarde uitgevers?

Zie ook: ‘Hoe komt een publicatie terecht in het VABB-SHW?

Er zijn 3 types uitgevers die het GP identificeert als werkend met peer review:

 1. Uitgevers die opgenomen werden in de uitgeverslijst van het VABB-SHW. Van deze uitgevers worden alle boekpublicaties opgenomen in het VABB-SHW. Deze lijst bestond initieel uit de doorsnede van uitgevers waarbij Vlaamse onderzoekers uit de SHW publiceerden en de Noorse uitgeverslijst niveau 2. Vanaf de tweede versie van het VABB-SHW werd deze uitgeverslijst door het GP gestaag aangevuld met in totaal meer dan 50 andere wetenschappelijke uitgeverijen waarvoor er aantoonbaar bewijs is dat ze peer review toepassen op al hun boeken.
 2. Vlaamse uitgevers aangesloten bij de GEWU, Groep Educatieve & Wetenschappelijke Uitgevers (voorheen VUV, Vlaamse Uitgevers Vereniging) die het GPRC-label kunnen toekennen aan bepaalde boeken. Boeken met een GPRC-label en die door het GP werden gevalideerd, worden in het VABB-SHW opgenomen.
 3. Uitgevers waarvan het Gezaghebbende Panel individuele boektitels positief beoordeelt. Enkel de betreffende boekpublicaties worden opgenomen in het VABB-SHW. Het gaat om boeken die niet worden gepubliceerd bij de onder punt 1 of punt 2 vermelde uitgevers. Vanaf de vijfde versie van het VABB-SHW worden boeken slechts nog op individuele basis beoordeeld in het kader van de beroepsprocedure. Opname gebeurt dan indien bewijs voor een degelijk peer reviewproces kan worden voorgelegd.

 

Hoe komt een proceedingsbijdrage in het VABB-SHW terecht?

Zie ook: ‘Hoe komt een publicatie in het VABB-SHW terecht?

De proceedingbijdragen die voldoen aan de criteria van het BOF-besluit en aan de volgende criteria werden opgenomen in het VABB-SHW:

Voor proceedings die via de beroepsprocedure worden ingediend kan worden afgeweken van de eerste twee voorwaarden. Dat kan als het gaat om kwaliteitsvolle proceedings die worden uitgegeven met een ISBN-nummer en waarvan het peer review proces wordt aangetoond.

 

Hoe beoordeelt het GP boekenreeksen?

Zie ook ‘Hoe komt een (hoofdstuk in een) boek terecht in het VABB-SHW?’ en ‘Hoe raakt een uitgever in de lijst van door het GP aanvaarde uitgevers?’.

Boekpublicaties komen ook voor opname in het VABB-SHW in aanmerking indien ze in 2010 of later verschenen zijn in een reeks waarvan het GP heeft vastgesteld dat ze werkt met peer review en beschikt over een academische editorial board en/of reekseditor. Boektitels die kaderen binnen deze reeksen neemt het GP automatisch op in het VABB-SHW, op voorwaarde dat ze ook voldoen aan de andere criteria voor opname (zoals de voorwaarde dat de gegevens volledig moeten zijn geregistreerd en aangeleverd aan ECOOM). Omgekeerd is het evenwel niet zo dat boeken die niet kaderen binnen een goedgekeurde reeks, niet opgenomen kunnen worden in het VABB-SHW. Deze boeken worden beoordeeld op basis van hun uitgever, via het GPRC-label of via de beroepsprocedure.

Reeksen bij uitgevers op de VABB-SHW uitgeverslijst worden niet beoordeeld, daar van deze uitgevers reeds alle boeken worden aanvaard (en dus ook alle reeksen).

In 2015 beoordeelde het GP voor het eerst ook reeksen uitgegeven door leden van GEWU, Groep Educatieeve & Wetenschappelijke Uitgevers (voorheen VUV, de Vlaamse Uitgevers Vereniging). Deze GEWU-reeksen worden aanvaard indien ze voldoen aan de hoger vermelde criteria voor reeksen en indien ze een voldoende groot aantal (door het GP gevalideerde) GPRC-titels bevatten. Boeken in de aanvaarde GEWU-reeksen worden opgenomen in het VABB-SHW vanaf publicatiejaar 2014 (versie VI van het VABB-SHW).

 

Een (top)tijdschrift staat niet in de lijst van de door het GP aanvaarde tijdschriften, hoe komt dit?

Er zijn drie opties:

 • er werd niet in dit tijdschrift gepubliceerd door onderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit in het voorafgaandelijk tijdsvenster van 10 jaar (i.e. t-11 t.e.m. t-2).
 • het artikel of de artikels die in het betreffende tijdschrift verschenen, werd(en) niet of onvolledig geregistreerd in de academische bibliografie van de Vlaamse universiteit waaraan de auteur verbonden is of de betreffende referentie(s) werd(en) door deze universiteit niet aangeleverd aan ECOOM.
 • het Gezaghebbende Panel vond geen evidentie dat het tijdschrift peer review toepast. Bijgevolg is het tijdschrift enkel opgenomen in de lijst van beoordeelde tijdschriften.

De tijdschriften waarin publicaties verschenen die werden aanvaard voor vorige versies van het VABB-SHW, maar die nu buiten het beschouwde tijdsvenster vallen en dus niet meetellen voor de actuele versie van het VABB-SHW, komen niet meer voor in de lijsten van een welbepaalde editie van het VABB-SHW, maar wel nog in de cumulatieve lijsten die teruggaan tot 2000. De publicaties blijven eveneens opzoekbaar en consulteerbaar via de webtoegang tot de databank van het VABB-SHW.

 

Een bepaald tijdschrift waarin of een uitgever waarbij ik publiceerde is uit de lijst van door het GP aanvaarde tijdschriften, respectievelijk uitgevers verdwenen, hoe kan dat?

De lijsten van het VABB-SHW hebben een retrospectief karakter: ze bevatten enkel tijdschriften en uitgevers waarin/waarbij gepubliceerd werd in een voorafgaandelijk tijdsvenster van 10 jaar (i.e. t-11 t.e.m. t-2). De achtste versie van het VABB-SHW heeft betrekking op publicaties in het tijdsvenster 2007-2016. Tijdschriften en uitgevers waarin/waarbij werd gepubliceerd in 2006 (t-12) of eerder en niet meer in het hierop volgende tienjarige tijdsvenster, komen dus niet meer voor in de lijsten van tijdschriften, respectievelijk uitgevers op basis waarvan de achtste versie van het VABB-SHW werd samengesteld.

Tijdschriften of uitgevers waarin/waarbij publicaties verschenen die werden aanvaard voor vorige versies van het VABB-SHW, maar die nu buiten het beschouwde tijdsvenster vallen en dus niet meetellen voor de actuele versie van het VABB-SHW, komen niet meer voor in de lijsten van een welbepaalde editie van het VABB-SHW, maar wel nog in de cumulatieve lijsten die teruggaan tot 2000.

Individuele publicaties die werden aanvaard voor vorige versies van het VABB-SHW maar die nu buiten het beschouwde tijdsvenster vallen en dus niet meetellen voor de actuele versie van het VABB-SHW, blijven wel steeds opzoekbaar en consulteerbaar via de webtoegang tot de databank van het VABB-SHW.

Indien uw verdwenen publicatie wel degelijk binnen het tijdsvenster (t-11) t.e.m. (t-2) valt, en de publicatie correct werd geregistreerd in uw academische bibliografie, kunt u contact opnemen met de VABB-contactpersoon binnen uw instelling. De universiteiten kunnen materiële vergissingen melden aan het Expertisecentrum O&O Monitoring (zie Reglement van Orde voor de beroepsprocedure).

 

Hoe kan bezwaar worden aangetekend tegen een beslissing van het Gezaghebbend Panel?

De te volgen procedure wordt beschreven in het Reglement van Orde en in het volgende document dat enkele aanvullende aandachtspunten bevat.

Een universiteit die niet akkoord gaat met een beslissing van het Gezaghebbende Panel, kan een verzoek tot rechtzetting indienen bij het Panel. De uiterste datum voor de indiening is vier maand na de publicatie van de recentste versie van het VABB-SHW.

De verzoeken tot rechtzetting kunnen enkel betrekking hebben op de aanvullingen die gebeurd zijn in de recentste versie van het VABB-SHW ten opzichte van de voorgaande versie. Het gaat met andere woorden enkel over de publicaties uit t-2 en de publicaties uit t-3 die pas bij de laatste aanlevering door de universiteiten werden ingebracht.

 

Wat is de Noorse uitgeverslijst?

De Noorse uitgeverslijst is een lijst gehanteerd door de Noorse overheid bij de verdeling van onderzoeksmiddelen. De lijst werd opgedeeld in twee niveaus. De niveau 2-lijst is samengesteld uit internationale wetenschappelijke uitgevers en garandeert de hoogste kwaliteit.
De volledige lijst is raadpleegbaar op http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/?search=advanced.

De uitgeverslijst van de eerste versie van het VABB was beperkt tot uitgevers die voorkomen op de Noorse niveau 2-lijst. Vanaf de tweede versie van het VABB-SHW werd deze uitgeverslijst door het GP gestaag aangevuld met andere wetenschappelijke uitgeverijen die niet voorkomen op de Noorse niveau 2-lijst, maar waarvoor er aantoonbaar bewijs is dat ze peer review toepassen op al hun boeken.

 

Wat is het GPRC-label?

GPRC staat voor ‘Guaranteed Peer Reviewed Content’. Het is een kwaliteitslabel waarmee de GEWU, Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers (voorheen VUV, Vlaamse Uitgevers Vereniging) aangeeft dat de publicatie die dit label draagt, een peer reviewprocedure heeft doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaarden. Het Gezaghebbende Panel doet aan de hand van een steekproef een onafhankelijke controle op de reviewrapporten van de boektitels die het label krijgen en beslist op basis hiervan om titels op te nemen in het VABB-SHW.

Gezien de aanleveringscyclus van het VABB-SHW, vindt deze controle steeds plaats nadat het label door de GEWU reeds werd toegekend. Het is dus mogelijk dat bepaalde boeken over het label beschikken, maar vervolgens niet door het GP in het VABB-SHW werden opgenomen.

Van sommige boeken werd het GPRC-label achteraf ingetrokken door GEWU/VUV. In de beginfase van het label werden nog niet voor alle boeken reviewdossiers aangelegd die voldoen aan de verwachtingen van het GP. Deze boeken werden geschrapt op www.gprc.be. Het was echter niet mogelijk het label ook fysiek te schrappen uit deze boeken, hetgeen mogelijk voor enige verwarring heeft gezorgd. Daar het GP voor deze boeken de reviewdossiers niet kon inkijken, werden deze boeken ook niet opgenomen in het VABB-SHW.

Meer informatie over het label vindt u terug op de website van GPRC.

 

Zoekt men gegevens best op in de lijsten of in de databank?

Individuele publicaties kunnen opgezocht worden via de webtoegang tot het VABB-SHW (databank). Deze databank bevat alle publicaties sinds 2000 die aanvaard werden voor opname in VABB-SHW.

Om na te gaan of een tijdschrift, een reeks of een (bepaalde of alle boektitels bij een) uitgever opgenomen werd en meetelt in de huidige versie van het VABB-SHW, kan men de lijsten van door het GP aanvaarde tijdschriften, reeksen en uitgevers hier raadplegen.

Voor toegang tot de VABB-SHW-databank verwijzen we u graag naar onze datacollectie webpagina.

 

Ik vind een publicatie niet terug via de webtoegang tot de databank, hoe komt dit?

De functies ‘Snelzoeken’, ‘Eenvoudig zoeken’ en ‘Geavanceerd zoeken’ bevatten verschillende indexen (zoektermen). De index die aan de basis ligt van de functie ‘Snelzoeken’ is de eenvoudigste, waardoor deze het snelste een resultaat kan genereren. Met ‘Snelzoeken’ kan je zoeken op een woord of naam, maar bijvoorbeeld niet op de titel of het ISSN van een tijdschrift. Daarvoor dien je gebruik te maken van de functie ‘Eenvoudig zoeken’ of ‘Geavanceerd zoeken’.

 

Waarom vermeldt de lijst van door het GP aanvaarde tijdschriften ook tijdschriften die in de Web of Science (WoS) worden geïndexeerd?

De tijdschriften kunnen onderverdeeld worden in 3 groepen:

 1. Tijdschriften die niet geïndexeerd zijn in WoS
 2. Tijdschriften die gedeeltelijk geïndexeerd zijn in WoS voor de periode gedekt door de respectieve versie van het VABB-SHW
 3. Tijdschriften die volledig geïndexeerd zijn in WoS voor de periode gedekt door de respectieve versie het VABB-SHW.

De artikels die vier of meer pagina’s beslaan en verschenen in tijdschriften die niet geïndexeerd zijn in WoS worden in het VABB-SHW opgenomen mits het GP de peer review van het tijdschrift onomstotelijk kan vaststellen. Artikels die in het WoS zijn geïndexeerd zijn terug te vinden in de VABB-SHW databank. Op die manier kan de onderzoeker een beeld krijgen van al zijn ‘telbare’ publicaties in de BOF-sleutel.

 

Hoe worden tijdschriften in de Emerging Sources Citation Index van Web of Science behandeld?

In 2015 werd aan Web of Science (WoS) een extra index toegevoegd, namelijk de Emerging Sources Citation Index (ESCI). Deze bevat met name lokale en recente, opkomende tijdschriften. ESCI is niet opgenomen als WoS-databank in het BOF-Besluit en hierin opgenomen tijdschriften tellen dus niet mee voor het WoS-gedeelte van de BOF-sleutel.

Het GP besloot om ESCI-tijdschriften automatisch te aanvaarden voor opname in het VABB-SHW vanaf versie VII. Voor het verleden blijven de eerder gegeven oordelen gelden.

Voor publicaties tot en met 2014 (beoordeeld voor versie VI van het VABB-SHW) blijven dus de eerdere oordelen van het GP over die tijdschriften behouden. Voor publicaties vanaf 2015 (versie VII van het VABB-SHW) geldt dat een tijdschrift opgenomen in ESCI sowieso een 'ja' krijgt, ook al oordeelde het GP eerder 'nee'. Artikels in die tijdschriften tellen mee vanaf 2015.

Praktisch gesproken zal ECOOM-Antwerpen jaarlijks op 1 juli de ESCI-lijst raadplegen en deze gebruiken voor de volgende versie van het VABB-SHW.

 

Wat met publicaties die aan de criteria van het BOF-besluit en het Gezaghebbend Panel voldoen maar niet tot de humane of sociale wetenschappen lijken te behoren?

Het BOF-besluit bepaalt dat voor het VABB-SHW de publicaties worden verwerkt die behoren tot de sociale en humane wetenschappen en die afkomstig zijn van onderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit. Sociale en humane wetenschappen worden daarbij gedefinieerd zoals in Web of Science, dat een brede definitie hanteert (ze omvat bijvoorbeeld ook milieuwetenschappen, sportwetenschappen en verpleegkunde). Van onderzoekers met een aanstelling in een faculteit sociale of humane wetenschappen wordt aangenomen dat hun onderzoek sowieso tot de sociale en humane wetenschappen kan worden gerekend. Omwille van de aard van hun onderzoek (bijvoorbeeld met een sterk wiskundige inslag) en ingevolge interdisciplinaire samenwerking en publicaties, kan het echter lijken alsof bepaalde van deze publicaties niet tot de humane of sociale wetenschappen te behoren, hoewel de inhoud wel (mede) het resultaat is van onderzoek in de sociale en humane wetenschappen.

 

Van mijn tijdschrift wordt in de tijdschriftenlijst enkel de Franstalige titel weergegeven. Hoe kan dit?

De benamingen in de tijdschriftenlijst worden overgenomen uit de databank van het ISSN International Centre, dat voor elk tijdschrift een standaardnaam vaststelt. Voor de meeste tweetalige Frans-Nederlandse tijdschriften is dat de Franse titel. In de VABB-lijsten wordt voor tweetalige tijdschriften de dubbele titel, zowel in het Nederlands als in het Frans, weergegeven.

Het is echter niet mogelijk om de Nederlandstalige en de Franstalige titel elk op een afzonderlijke lijn te laten verschijnen, aangezien bepaalde ISSN (dit zijn de unieke codes per en verwijzingen naar de tijdschriften) dan dubbel in de lijst zouden voorkomen.

 

Komen ook open access tijdschriften in aanmerking voor het VABB-SHW?

Ja, in zoverre zij voldoen aan de voorwaarden gesteld in het BOF-besluit. De tijdschriftenlijst van VABB-SHW wordt sinds versie IV nagekeken op het voorkomen van zogenaamde predatory open access tijdschriften. Het resultaat van dit nazicht wordt beschreven in een jaarlijks rapport (rapport VABB-SHW VIII). Predatory open access tijdschriften krijgen van het GP een negatieve beoordeling en de publicaties die erin verschijnen komen niet voor opname in het VABB-SHW in aanmerking, tenzij via de beroepsprocedure bewijs van peer review kan worden aangeleverd of tenzij het tijdschrift is opgenomen in de Directory of Open Access Journals (DOAJ). DOAJ stelt sinds 2014 een whitelist van open access tijdschriften op, waarbij onde rmeer wordt nagegaan of een tijdschrift peer review hanteert. Als een tijdschrift voorkomt in DOAJ, wordt het niet als predatory beschouwd.

 

Welke wegingsfactor wordt gehanteerd voor de verschillende publicatietypes in het VABB-SHW?

Voor de berekening van het aandeel van elke universiteit in de publicaties in het VABB-SHW worden volgende gewichten gehanteerd:

 • Tijdschriftartikelen worden geteld met gewicht 1;
 • Boeken als auteur worden geteld met gewicht 4;
 • Boeken als editor worden geteld met gewicht 1;
 • Hoofdstukken of artikelen in boeken worden geteld met gewicht 1;
 • Proceedingsbijdragen worden geteld met gewicht 0,5.

In alle gevallen geldt dat enkel die publicaties geteld worden die aan de voorwaarden voldoen.

 

Welke disciplines worden in het VABB-SHW onderscheiden?

In het VABB-SHW worden 16 disciplines onderscheiden. Deze zijn:

 • Archeologie
 • Communicatiewetenschappen
 • Criminologie
 • Economie, handelswetenschappen, bedrijfskunde
 • Geschiedenis
 • Godgeleerdheid, theologie, bijbel- en godsdienstwetenschappen
 • Kunstgeschiedenis, architectuur, kunsten
 • Letterkunde
 • Pedagogie en didactiek
 • Politieke wetenschappen
 • Psychologie
 • Rechtswetenschappen
 • Sociale gezondheidswetenschappen
 • Sociologie
 • Taalkunde
 • Wijsbegeerte, (wetenschaps)filosofie en moraalwetenschappen

Daarnaast worden twee algemene categorieën onderscheiden, namelijk:

 • Humane wetenschappen (algemeen)
 • Sociale wetenschappen (algemeen)

 

Hoe worden publicaties aan de in het VABB-SHW onderscheiden disciplines toegewezen?

In het VABB-SHW worden publicaties aan disciplines toegewezen op basis van de affiliatie(s) van de auteur(s). De onderzoekseenheden (onderzoeksgroepen, vakgroepen, centra of instituten) waartoe de auteurs behoren, zijn toegewezen aan een van de 16 disciplines of een van de beide algemene categorieën, zodat elke publicatie aan een of meer ervan wordt toegewezen.

 

Zijn de onderliggende data van het VABB-SHW publiek beschikbaar?

Ja. Vanuit de webtoegang tot de databank zijn alle gegevens beschikbaar als OpenURL COinS, een eenvoudige manier om bibliografische gegevens in webpagina’s op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden aan de hand van de browserplugin van Zotero. Nadat je een zoekopdracht in de webtoegang tot de databank hebt uitgevoerd, klik je op de Zotero-knop en kies je voor ‘Save to Zotero using “CoinS”’. Vervolgens kan je aangeven welke publicaties uit de resultatenlijst je wil opslaan. Dit werkt ook wanneer je de gegevens van een individuele publicatie in het VABB-SHW bekijkt.

Vanuit Zotero heb je de mogelijkheid de gegevens naar verschillende formaten te exporteren (XML, CSV, RDF enz.) en/of een bibliografie aan te maken.