O&O-enquête

Het stimuleren van Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) en innovatie neemt een centrale plaats in in het Vlaamse overheidsbeleid. Met het Innovatiepact van 2003 heeft Vlaanderen zich geschaard achter de Europese Lissabon-strategie en de Barcelona-doelstelling om de O&O-uitgaven te verhogen tot 3% van het BBPR (Bruto Binnenlands Product van de Regio). De ambitie deze norm te behalen werd herbevestigd bij de ondertekening van het Pact 2020 op 20 januari 2009 in Hasselt. Dit houdt een formeel engagement in van alle betrokken actoren in het Vlaamse innovatielandschap (overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen) om door gezamenlijke en complementaire inspanningen tegen 2014 de 3%-norm te halen. Het implementeren van de 3%-norm impliceert in eerste instantie dat er goede O&O-gegevens beschikbaar moeten zijn op Vlaams niveau. Het is de federale Belgische overheid die verantwoordelijk is voor het leveren van data betreffende O&O-activiteiten in België aan Eurostat.

In de O&O-enquête worden data verzameld betreffende onderzoek en ontwikkeling (O&O) in de bedrijfssector. Deze tweejaarlijkse bevraging wordt voor Vlaanderen uitgevoerd door het Expertisecentrum O&O Monitoring in opdracht van de federale en regionale overheden, en in nauwe samenwerking met de andere regio’s en het federale POD WB[1] via de CFS-Stat[2]. Het Expertisecentrum O&O Monitoring verzamelt de Vlaamse data en controleert de validiteit en consistentie, waarna het beleidsrelevante indicatoren berekent.

[1] Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
[2] Overleggroep "Inventaris en statistieken inzake onderzoek en experimentele ontwikkeling" opgericht door de Commissie Federale Samenwerking (CFS)