Onderzoek

Bibliometrie

Een beknopte inleiding tot de Bibliometrie en zijn geschiedenis

- door Wolfgang Glänzel

Classificatiebeheer (Classification Governance)

ECOOM-UHasselt staat in voor het beheer van de classificatielijsten rond onderzoeksoutput, meerbepaald publicaties, wetenschappelijke disciplines, financieringslijsten en technologiedomeinen. ECOOM-UHasselt zorgt hiertoe voor het beheer van de semantiek die bij elk van deze lijsten gehanteerd wordt in samenspraak met de verschillende stakeholders en rekening houdend met (inter)nationale trends. De focus ligt zowel op het eenduidig vastleggen van de betekenis van de verschillende classificaties als op het actualiseren en uitbreiden van de bestaande classificaties en het opstellen van concordantietabellen.

 

 

Doctoraatscarrières

Terwijl de andere ECOOM-partners hun focus leggen op het product van innovatie – publicatie, patenten, artistieke productie – richt ECOOM UGent zich op de mens achter dat innovatiegebeuren: de focus ligt op ‘Human Resources in Research’. Dit houdt zowel de productie van doctoraten in, de mogelijke struikelblokken en succesfactoren tijdens het doctoraatstraject, de mobiliteit van onderzoekers en de carrières van gedoctoreerden binnen de universiteit, maar ook die van doctors tewerkgesteld op zelfstandige basis of als werknemer in het bedrijfsleven of bij de overheid.

Excellentie-onderzoek

Dit onderzoekstraject plaatst zich tegen de achtergrond van het onderzoeksbeleid wereldwijd, dat een alsmaar sterkere focus kent op excellentie-onderzoek. In diverse Europese landen zijn talrijke nieuwe financieringsprogramma’s geïnitieerd die specifiek gericht zijn naar toponderzoekers of naar de vorming van excellentieclusters. Op Europees niveau introduceerde het 6de Kaderprogramma de Networks of Excellence om excellentie in specifieke onderzoeksdomeinen te versterken en te verspreiden.

Innovatiestudies

Het onderzoek uitgevoerd door de groep Innovatiestudies wordt opgebouwd rond de CIS- en O&O-enquêtes en -methodologie, maar beperkt zich hier zeker niet toe.

De groep Innovatiestudies werkt nauw samen met de Onderzoekseenheid Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie van de K.U.Leuven. De onderzoekslijnen zijn onder andere:
 

Onderzoek in de Kunsten

De academisering van het Hoger onderwijs, en dus ook van het Hoger Kunstonderwijs, doet de vraag rijzen naar de mogelijke ontwikkeling van indicatoren die toelaten het 'onderzoek in de kunsten' te meten, en dit in het kader van een algemeen Vlaams financieringsmodel gebaseerd op onderzoeksoutput. De VUB coördineert momenteel een onderzoeksproject waarin wordt geprobeerd een set van output- en impactindicatoren te ontwikkelen, met aandacht voor de karakteristieken en specificiteiten van het 'onderzoek in de kunsten' en van de verschillende disciplines binnen het kunstonderwijs/onderzoek.

Technometrie

Octrooianalyse is een van de hoofdonderzoeksgebieden van het Expertisecentrum O&O Monitoring. De analyse van octrooi-informatie wordt gezien als een goed ontwikkelde, direct beschikbare en historisch gezien betrouwbare methode voor het kwantificeren van de output van een wetenschaps- en technologiesysteem. Geen enkele andere innovatie-indicator kan over een relatief lange periode getraceerd worden en tezelfdertijd op een zeer laag niveau in individuele economische en technologische eenheden onderverdeeld worden.

VABB-SHW

De opbouw van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (verder VABB-SHW) heeft tot doel de wetenschappelijke publicaties in de betreffende disciplines gerealiseerd door vorsers verbonden aan Vlaamse universiteiten telbaar te maken.