VABB-SHW

De opbouw van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (verder VABB-SHW) heeft tot doel de wetenschappelijke publicaties in de betreffende disciplines gerealiseerd door vorsers verbonden aan Vlaamse universiteiten telbaar te maken. Overeenkomstig het decreet op het hoger onderwijs en het BOF-besluit maakte het VABB-SHW het vanaf 2011 mogelijk dat het resultaat van de telling van de wetenschappelijke publicaties in aanmerking werd genomen als een element in de BOF-sleutel en verwante verdeelsleutels voor de verdeling van onderzoeksmiddelen over universiteiten. Voor de opbouw van het VABB-SHW werken de Vlaamse universiteiten nauw samen. 

Ten einde te bepalen welke publicaties worden opgenomen in het VABB-SHW, werd bij besluit van de Vlaamse regering het Gezaghebbend Panel (GP) ingesteld. ECOOM-Antwerpen voorziet het GP jaarlijks van een overzicht van tijdschriften en uitgevers, waarbij tijdens de voorafgaande tien jaar door aan Vlaamse universiteiten verbonden SHW-onderzoekers werd gepubliceerd. Daarnaast voorziet ECOOM-Antwerpen het GP van overzichten van proceedingsbijdragen, boeken, reeksinformatie en ad hoc gevraagde informatie. Aan de hand van de voorwaarden voor telbaarheid die jaarlijks door het GP worden vastgelegd, bepaalt ECOOM-Antwerpen het geheel aan telbare publicaties en hun gewicht per universiteit. Het VABB-SHW laat toe wetenschappelijke publicaties van vorsers verbonden aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs eenduidig te tellen en internationaal te benchmarken. Ook andere Europese landen en de European Science Foundation leveren immers belangrijke inspanningen om publicaties in de Sociale en Humane Wetenschappen eenduidig te kunnen tellen. Het VABB-SHW laat ook toe kenmerken van de wetenschappelijke productie in de betreffende vakgebieden in kaart te brengen. Men denke hierbij aan publicatietypes, disciplinaire spreiding, interdisciplinariteit, taalgebruik, samenwerkingsverbanden, co-auteurschap. Bijzondere aandacht gaat naar het onderkennen van evoluties in de kenmerken van de wetenschappelijke productie, dit met het oog op beleidsimplicaties en mogelijke verfijningen van telbaarheid en telschema’s.
 
Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met ecoom(at)uantwerpen.be.