STORE - integratie in ECOOM

In 2021 werd het addendum 2 van het convenant 2019-2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Via dit addendum wordt de opdracht gegeven om de expertise van het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE) te integreren binnen de werking van ECOOM.

Door die integratie van de expertise van STORE in ECOOM ontstaat één slagkrachtig Vlaams superexpertisecentrum voor economie en innovatie en wordt gevolg gegeven aan de aanbevelingen van het economisch relancecomité.

STORE en ECOOM zijn vandaag al belangrijke partners bij de ondersteuning van het Vlaams economisch beleid en het onderzoeks- en innovatiebeleid. Om onderzoek en innovatie nog meer met elkaar te verweven en efficiënter in te zetten, zullen het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE) en het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) geïntegreerd worden. Zo creëren we een schaalvoordeel en starten we een nieuw onderzoeksprogramma op rond 4 pijlers:

  • Clusters: focus op opvolging en evaluatie van de innovatie-activiteiten van de Vlaamse Speerpuntclusters
  • Ondernemen, inclusief focus op duurzaamheid: in kaart brengen van de ondernemerschapscultuur in Vlaanderen
  • Digitale economie
  • Internationale waardeketens en lokale verankering: in kaart brengen van de positie van de Vlaamse spelers in het internationale netwerk

https://steunpunt-economie-ondernemen.be

Pijler A

Pijler A – Speerpuntclusters

De doelstelling van het Vlaamse clusterbeleid omvat het ontsluiten van onbenut economisch potentieel en het realiseren van competitiviteitsverhoging bij Vlaamse ondernemingen via een actieve en duurzame samenwerking tussen actoren.  Het Vlaamse clusterbeleid richt zich onder meer op de ondersteuning van speerpuntclusters, grootschalige initiatieven die aansluiten bij belangrijke strategische domeinen voor Vlaanderen.  Deze pijler is belast met de opvolging en analyse van de economishce performantie van de door Vlaanderen geselecteerde clusterinitiatieven, in het bijzonder Catalisti (chemie en kunststoffen), VIL (logistiek), SIM (materiaalindustrie), Flanders’ Food (agrovoedingsindustrie), Flux50 (slimme energie), de Blauwe Cluster (blauwe economie) en ten slotte Flanders Health.  De werkzaamheden binnen deze pijler zijn enerzijds gericht op de ontwikkeling van adequate kernindicatoren die de economische en innovatieve prestaties van de speerpuntclusters in kaart brengen, en anderzijds op de analyse van de hefboomwerking die deze initiatieven voor Vlaanderen genereren.

Pijler B

Pijler B – Ondernemerschap

Deze pijler brengt specifieke aspecten van ondernemerschap in Vlaanderen in kaart, in het bijzonder (i) de ondernemerscultuur bij Vlaamse individuen, en (ii) duurzaam ondernemerschap bij kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s).  Deze pijler maakt daarbij gebruik van twee grootschalige en representatieve enquêtes: de eerste enquête bevraagt ongeveer 1.000 Vlamingen en brengt hun beeld over ondernemerschap, de mate waarin ze ondernemen als een valabele carrièrekeuze beschouwen,  de eerste stappen in het ondernemerschapstraject en de motivaties en drempels met betrekking tot ondernemerschap in kaart; de tweede enquête bevraagt ongeveer 1.200 kmo’s en gaat  na in welke mate duurzaamheid deel uitmaakt van hun bedrijfsactiviteiten, en wat hierbij de belangrijkste drijfveren, drempels en gevolgen zijn.  De individuele bevraging laat toe om een eerste set van indicatoren op te volgen die internationaal vergelijkbaar zijn met de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en met onderliggende componenten van de Global Entrepreneurship Index (GEI); de bedrijfsbevraging daarentegen laat toe om evoluties inzake duurzaamheid in kaart te brengen.

Pijler C

Pijler C – Digitale economie

De pijler “Digitale Economie” brengt de digitale economie in Vlaanderen in kaart en bestudeert de impact van het gebruik van ICT en andere digitale evoluties op de bedrijfseconomische prestaties van Vlaamse bedrijven.  De werkzaamheden binnen deze nieuwe pijler richten zich daarom op de ontwikkeling van (i) een instrument (een tool) om de omvang van de digitale economie in Vlaanderen in kaart te brengen en de Vlaamse digitaliseringsgraad te monitoren, en (ii) een methodologisch kader om de impact van toenemende digitalisering op de bedrijfseconomische prestaties van Vlaamse bedrijven te meten.  De werkzaamheden gaan uit van bestaande initiatieven in dit domein, in het bijzonder de Digital Economy and Society Index (DESI) van Eurostat en de Statbel enquête over het gebruik van ICT bij de ondernemingen, en combineren deze met de resultaten van de AI/CS-barometer die STORE in samenwerking met imec en het Kenniscentrum Data & Maatschappij (KDM) ontwikkelt als beleidsinstrument om de Vlaamse Beleidsplannen Artificiële Intelligentie (AI) en Cybersecurity (CS) op te volgen.

Betrokken ECOOM partners