Nieuws

Fijne feestdagen - Happy holidays

Kerstkaart

Internal ECOOM day 20 November 2015

ECOOM Leuven verhuist

Woensdag 18 november zal ECOOM Leuven verhuizen van Waaistraat 6, naar de Naamsestraat 61 te 3000 Leuven.
Hier kan u ons terugvinden op de 3de verdieping van het Premonstreit College.

Premonstreit College

Nieuw Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie & Innovatie 2015 Gepubliceerd

Het Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie, Innovatie 2015 (inclusief de achterliggende data) is beschikbaar op:
 
 http://www.ecoom.be/Indicatorenboek2015
 
Deze maand is het Vlaams Indicatorenboek 2015, met publicatie van de meest recente beleidsindicatoren, die de ontwikkeling van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie in kaart brengen, verschenen. Een kort overzicht van enkele interessante inzichten uit de publicatie.
 
De laatste academiejaren kent het hoger onderwijs een continue toename van het aantal generatiestudenten. Dit is zowel het geval voor de professioneel gerichte opleidingen aan de hogescholen als voor de academisch gerichte opleidingen aan de hogescholen en de universiteiten. Hierbij valt de hoge participatiegraad op van de Vlaamse achttienjarigen aan het hoger onderwijs (62,9% in 2013-2014) evenals de sterke vervrouwelijking (55% vrouwelijke generatiestudenten).
 
De sterke toename van de onderzoekspopulatie heeft bijgedragen tot een sterke stijging in het aantal behaalde doctoraten aan de Vlaamse universiteiten in alle wetenschapsclusters. In 2013-2014 werden 1.724 doctoraten uitgereikt aan de Vlaamse universiteiten ofwel haast een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden.
 
De O&O-uitgaven bij onze Vlaamse bedrijven stegen duidelijk verder in de periode 2012-2013. De ratio van de uitgaven voor interne O&O bij de bedrijven als % van het BBPR (berekend op basis van de nieuwe ESR2010 standaard) bedraagt 1,75% voor 2012 en 2013. De O&O-intensiteit binnen de non-profit bereikte in 2013 een niveau van 0,78%.
 
Wanneer we de totale O&O-uitgaven (GERD) uitdrukken als % van het BBPR (berekend op basis van de nieuwe ESR2010 standaard) dan bereikt Vlaanderen voor 2013 een percentage van 2,54% op gewestniveau en van 2,59% op gemeenschapsniveau. Dit is behoorlijk boven het EU-gemiddelde (i.e. 1,92%). Vlaanderen is aldus goed op weg naar de 3%-norm voor O&O, de doelstelling voor 2020. Van dit percentage is 70% afkomstig van private financiering en 30% van publieke financiering.
 
Het O&O-personeel nam op twee jaar tijd op gewestniveau toe met 2.499 voltijdse eenheden, tot 41.806 VTE (een 6% groei ten opzichte van 2011), en zet hiermee de stijgende trend ingezet sinds 2004 verder. Deze stijging is van toepassing op nagenoeg alle sectoren.
 
De innovatiegraad inzake product- of procesinnovatie in de Vlaamse bedrijfs-wereld bedraagt momenteel 49%, wat vergelijkbaar is met cijfers voor de voorbije jaren, alhoewel er zich een lichte daling ten opzichte van de periode 2008-2010 laat optekenen. De meeste Vlaamse innovatieve bedrijven zijn procesinnovatoren (34%), maar productinnovatie komt nagenoeg even vaak voor (32%). Wanneer we alle innovaties samen beschouwen (i.e. product, proces, organisatorische en marketinginnovaties), dan bedraagt de innovatiegraad 56%. Met deze percentages is Vlaanderen een Europese koploper.
 
Samenwerkingverbanden voor deze innovatieprojecten blijken zeer belangrijk. Leveranciers, klanten en consultants/commerciële laboratoria/O&O-bedrijven zijn de belangrijkste partners. Ook andere bedrijven binnen de groep evenals universiteiten zijn belangrijke partners. Naast de bedrijven van de eigen groep vormen leveranciers en klanten een belangrijke bron van informatie voor innovatieactiviteiten.
 
Qua output en zichtbaarheid van onderzoek kan men duidelijk stellen dat de Vlaamse en Belgische onderzoekers op een bijzonder efficiënte manier de beschikbare middelen aanwenden. Het aantal Vlaamse wetenschappelijke publicaties in de natuur-, levens- en technische wetenschappen alsook in de sociale en humane wetenschappen, is in de beschouwde periodes duidelijk gegroeid.
 
De citaties naar het onderzoek verricht in Vlaanderen tijdens de tweede helft van de jaren 1990 en verder na de millenniumwissel, liggen beduidend hoger dan het wereldgemiddelde. Wanneer het gemiddeld aantal citaties per publicatie wordt gerelateerd aan de gemiddelde impactfactor van de gebruikte tijdschriften, ligt deze score voor Vlaanderen even hoog of zelfs hoger dan voor de meeste andere Europese referentielanden.
 
De octrooivolumes voor Vlaanderen (zowel in het EPO-systeem, het USPTO-systeem, als het PCT-systeem) zijn sinds het begin van de jaren negentig tot de recente jaren meer dan verdubbeld; wat ertoe heeft geleid dat Vlaanderen vandaag tot de meer performante Europese regio’s behoort en zelfs tot de koplopers op het vlak van octrooiactiviteit van de academische sector.
 
Vlaanderen is en blijft nadrukkelijk aanwezig in de belangrijke Europese programma’s voor wetenschappelijk onderzoek. In het EUREKA-programma neemt Vlaanderen internationaal gezien een prominente positie in. Vlaamse partners zijn daarnaast niet onaardig vertegenwoordigd in ERANET door deelname aan meer dan een kwart van alle door de Europese Commissie opgezette projecten. Met een return in het 7de Kaderprogramma van 2,5% scoort Vlaanderen duidelijk boven de verwachting en is er een stijging ten opzichte van de voorgaande Kaderprogramma’s. In 7KP heeft de categorie “universiteiten en hogescholen” nog steeds de leidende positie, zowel wat betreft het aantal deelnames als de deelnametoelage. Internationaal vergeleken scoort Vlaanderen zeer goed binnen de top-10 van de sterkst deelnemende landen.
 
Het Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie, Innovatie 2015 (inclusief de achterliggende data) is beschikbaar op:
 
 http://www.ecoom.be/Indicatorenboek2015

3% nota 2003-2013 beschikbaar

Vlaamse investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling stevig op weg naar de 3%  
 
De Vlaamse inspanningen voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) zitten, ondanks het feit dat de afgelopen jaren economisch niet makkelijk waren, stevig in de lift. De O&O-intensiteit voor Vlaanderen, dit is de verhouding van de totale uitgaven voor O&O tot het Bruto Binnenlands Product van het Vlaams Gewest (BBPR), evolueerde van 2,32% in 2011 tot 2,51% in 2012 en 2,54% in 2013. Dit resultaat houdt rekening met de nieuwe ESR2010 berekeningswijze van het BBPR, die op haar beurt zorgt voor een hogere waarde van het BBPR. De Vlaamse O&O inspanningen stijgen derhalve beduidend, en dit zowel aan de publieke kant als aan de bedrijfskant. Met dit resultaat evolueert Vlaanderen verder weg van het EU28-gemiddelde, dat voor 2013 op basis van schattingen door Eurostat, 1,92% bedraagt. Vlaanderen vindt aldus aansluiting met de Europese innovatieleiders en is derhalve goed op weg naar het bereiken van de 3%-norm.  
 
Specifiek betekent deze norm dat de uitgaven voor O&O-activiteiten in Vlaanderen over alle actoren en sectoren heen ten minste 3% van het Bruto Binnenlands Product van de Regio moeten bedragen tegen 2020. In het kader van deze 3%-norm wordt ernaar gestreefd dat de overheid 1% en het bedrijfsleven 2% van de financiering voor hun rekening nemen.  
 
De totale O&O-inspanningen in het Vlaams Gewest stegen sinds 2011 met 739 miljoen euro. Dit brengt de totale O&O-uitgaven in lopende prijzen voor Vlaanderen op 5.827 miljoen euro in 2013. De publieke sector noteerde in 2013 afgerond 1.803 miljoen aan O&O-uitgaven (+189 miljoen euro) en de ondernemingen (samen met de collectieve centra) spendeerden afgerond 4.025 miljoen euro aan O&O-uitgaven (+ 550 miljoen euro). Deze O&O-intensiteit wordt afgerond voor 1,78% privaat gefinancierd en voor 0,75% publiek gefinancierd. Zowel de private als de publieke financiering zijn derhalve goed op weg naar hun 2%, respectievelijk 1%, doelstelling.  
 
De volledige nota is beschikbaar op http://www.ecoom.be/3perc_nota

Blog Careersinresearch

Met haar blog CAREERSINRESEARCH (http://www.careersinresearch.ugent.be) biedt ECOOM UGent voortaan wekelijks carrière-relevante informatie aan drie specifieke groepen: doctorandi (‘Getting your PhD’), doctors tewerkgesteld aan een universiteit (‘Rhythms of academic life’) en doctors werkzaam buiten de universiteit (‘PhDs in the real world’). We speuren daartoe het internet af naar de slimste ideeën en up-to-date feiten, maar ook naar de beste opinies en alle andere informatie die voor de uitbouw van een succesvolle carrière relevant kan zijn.

3% nota 1998-2012 beschikbaar

Vanaf vandaag kan het rapport "Totale O&O-intensiteit in Vlaanderen 1998-2012 "3% nota light"" gedownload worden.

Money, money, money ... Over doctoraten, lonen en gender

De resultaten van onderzoek naar het loon van hoogopgeleide mannen en vrouwen op basis van de Belgische Enquête naar de Arbeidskrachten zijn nu beschikbaar op de Ecoom-website. Ecoom UGent.

Pagina's