Een belangrijk onderzoeksproject van de Innovatiegroep bestudeert de financiële beperkingen die ondernemingen ondervinden voor investeringen in O&O. Er is veel literatuur beschikbaar omtrent het onderwerp van financiële beperkingen, maar verder onderzoek blijft aangewezen. De Innovatiegroep richt zich op twee aspecten die beide van methodologische aard zijn.

Ten eerste hebben onderzoekers grotendeels over het hoofd gezien dat investeringen in O&O econometrisch onderhevig zijn aan een gecensureerde distributie als ondernemingen beperkt zijn in hun investeringen. De Innovatievragenlijst identificeert deze beperkingen door ondernemingen te vragen naar verschillende soorten obstakels, waaronder financieringslacunes. De antwoorden uit de Innovatievragenlijst kunnen gecombineerd worden met econometrische methoden voor gecensureerde verdelingen. Zo kan, voor de eerste keer, een econometrisch degelijke schatting gemaakt worden van de omvang van de financiële beperkingen in de economie. Op die manier wordt het beleid geïnformeerd over de kloof tussen de status-quo van het innovatiepotentieel van de economie en een hypothetische first-best status waarin financieringsbeperkingen ontbreken. Deze informatie kan directe implicaties hebben voor het innovatiebeleid in Vlaanderen.

Het tweede aspect richt zich op Intellectual Property Rights (IPR’s), en, in het bijzonder, octrooien/patenten en hoe deze financieringsbeperkingen kunnen verzachten. De Innovatiegroep heeft enkele initiële studies over dit onderwerp op touw gezet. Hier vertrouwden de  onderzoekers op correlaties tussen schattingen van financiële beperkingen en patentportefeuilles van ondernemingen.

Nieuwe data hebben directe gegevens over patenten die als onderpand zijn gebruikt in leningsovereenkomsten beschikbaar gemaakt. Deze nieuwe informatie maakt het mogelijk om het rechtstreekse effect te meten van leningen die uitgegeven zijn omdat banken accepteerden dat de ondernemingen patenten verpanden. Bovendien kan de reactie van de bedrijfsschuld op verpande patenten gebruikt worden om de minimale waarde van patenten in te schatten. Zo kan dan het potentieel van IPR’s voor het mitigeren van financiële beperkingen worden berekend.

Terug