Een belangrijk en steeds terugkerend onderzoeksonderwerp van de Innovatiegroep is de evaluatie van de additionaliteit van publieke ondersteuningsprogramma’s voor onderzoek en ontwikkeling (O&O). In het verleden was de focus voornamelijk gericht op publieke O&O en innovatiesubsidies toegekend door ondernemingen.

Voor de komende jaren verbreedt de Innovatiegroep de onderzoeksportfolio en bestudeert ze ook de impact van O&O-belastingkredieten en gelijkaardige initiatieven. Een voorbeeld is het Belgische O&O-belastingsysteem dat ondernemingen gedeeltelijk vrijstelt van loonbelasting voor O&O-medewerkers. Dit systeem is ingevoerd in januari 2006 voor onderzoekers met een doctoraatsdiploma in exacte of toegepaste wetenschappen, (dieren-)geneeskunde, en burgerlijk ingenieur. Sinds de introductie heeft het systeem verschillende veranderingen ondergaan. Dit biedt de mogelijkheid om diverse effecten te meten, zoals of de verlaagde kosten voor arbeid resulteren in meer inspanningen voor O&O en innovatie.

Een gerelateerd onderzoekdomein evalueert gelijkaardige beleidsplannen met betrekking tot hun potentieel om hoogopgeleide arbeidskrachten op te nemen in het bedrijfsleven. Hoewel verschillende wetenschappers in het verleden werkgelegenheid in O&O bestudeerd hebben, heeft men niet expliciet nagegaan hoe dergelijk beleid de vaardigheidsstructuur van het ondernemingen kan veranderen. Dit is in het bijzonder van belang in Vlaanderen,, omdat zowel het O&O-belastingkrediet als de beurzen voor ontwikkeling en inclusie ook geïnterpreteerd kunnen worden als een loonsubsidie voor hooggeschoolde arbeidskrachten.

Terug