De vaak gestelde vragen (FAQs) gelden louter als indicatieve toelichting bij de werking van het VABB-SHW, zoals dit is geregeld bij het besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen. Aan de hierin opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend betreffende de werking of inhoud van het VABB-SHW.

Achtergrond

Selectieprocedure algemeen

Tijdschriften

Boeken, hoofdstukken en proceedings

Opzoekingen

Disciplines

 

Achtergrond

Waarom werd het VABB-SHW in het leven geroepen?

De middelen die aan de universiteiten worden toegekend in het kader van het BOF-besluit, zijn in belangrijke mate gebaseerd op de wetenschappelijke output van de universiteiten. Om die output (met name die met betrekking tot publicaties en citaties) te kwantificeren, wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van parameters gebaseerd op de databanken van Web of Science. Web of Science dekt echter vooral de output uit de natuur- en biomedische wetenschappen. De publicatiepatronen in de sociale en humane wetenschappen (SHW) verschillen merkelijk van wat gangbaar is in de natuur- en biomedische wetenschappen. Hierdoor had de wetenschappelijke output van vorsers uit de SHW slechts een marginale impact op de interuniversitaire verdeling van de BOF-middelen.

Om hieraan te verhelpen werd omstreeks 2008 beslist over te gaan tot de uitbouw van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW). Dit bestand laat toe een bredere waaier aan publicaties in zowel tijdschriften als boeken en proceedings in rekening te brengen. Op deze manier wordt de wetenschappelijke output in de SHW beter erkend en meetbaar gevaloriseerd. Meer details staan beschreven in dit artikel in Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid.

Wat is het Gezaghebbend Panel (GP)?

Voor het wetenschappelijk beheer van het VABB-SHW richtte de Vlaamse Regering het Gezaghebbende Panel (GP) op, bestaande uit achttien onderzoekers verbonden aan Vlaamse universiteiten. Deze onderzoekers zijn werkzaam in de sociale en humane wetenschappen en genieten in hun onderzoeksdomein een internationale erkenning.

De leden van het GP worden voor hernieuwbare perioden van vier jaar aangesteld door de Vlaamse Regering na voordracht door de universiteitsbesturen. De samenstelling van het GP waarborgt dat de leden de verschillende wetenschappelijke disciplines uit de sociale en humane wetenschappen vertegenwoordigen.

Bij zijn beoordelingen laat het GP zich bijstaan door disciplinaire subpanels.

Welke wegingsfactor wordt gehanteerd voor de verschillende publicatietypes in het VABB-SHW?

Voor de berekening van het aandeel van elke universiteit in de publicaties in het VABB-SHW worden volgende gewichten gehanteerd:

 • Tijdschriftartikelen worden geteld met gewicht 1;
 • Boeken als auteur worden geteld met gewicht 4;
 • Boeken als editor worden geteld met gewicht 1;
 • Hoofdstukken of artikelen in boeken worden geteld met gewicht 1;
 • Proceedingsbijdragen worden geteld met gewicht 0,5.

In alle gevallen geldt dat enkel die publicaties geteld worden die aan de voorwaarden voldoen.

Zijn de onderliggende data van het VABB-SHW publiek beschikbaar?

Ja. ECOOM maakt sinds 2018 jaarlijks de onderliggende data beschikbaar in een open dataset (CC BY-4.0). De meest recente dataset betreft VABB-SHW 12 en is beschikbaar op Zenodo.

 

Selectieprocedure algemeen

 

Hoe komt een publicatie in het VABB-SHW terecht?

Een publicatie kan in het VABB-SHW worden opgenomen indien de volledige bibliografische referentie ervan door de universiteit waaraan de auteurs verbonden zijn, tijdig, i.e. jaarlijks voor de in het BOF-besluit bepaalde deadline (1 mei), bij het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) werd ingediend. Elke instelling bewaart het overzicht van de publicaties van haar onderzoekers in een academische bibliografie of repository. Een publicatie kan dus maar voor opname in het VABB-SHW in aanmerking worden genomen als ze in het lokale bibliografische bestand van de universiteit van de auteur is geregistreerd.

Het GP kan niet op eigen initiatief publicaties toevoegen en vertrekt steeds van de aangeleverde gegevens. De volledigheid van het VABB-SHW is bijgevolg mede de verantwoordelijkheid van de universiteiten en hun onderzoekers: dienen zij van bepaalde publicaties geen of onvolledige bibliografische gegevens in, dan kunnen deze niet opgenomen worden in het VABB-SHW.

Het GP toetst tijdschriften, alsook boektitels/boekenreeksen/uitgevers en proceedings aan de ondergrenscriteria van het BOF-besluit:

 • ze zijn publiek toegankelijk.
 • ze zijn op een ondubbelzinnige manier identificeerbaar via een ISSN- of ISBN-nummer.
 • ze leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten of de toepassing ervan.
 • ze worden voor verschijnen beoordeeld in een aantoonbaar peer reviewproces door wetenschappers die expert zijn in de betrokken (deel)discipline(s). Peer review moet uitgevoerd worden door een editorial board, door een vast leescomité, door externe referees of door een combinatie van die types. Daarbij moet minstens een inbreng zijn die extern is aan de onderzoeksgroep en die onafhankelijk is van de auteur(s). De peer review wordt niet door de auteur georganiseerd;
 • de publicaties zijn minstens vier pagina’s lang.

Enkel publicaties die aan elk van deze voorwaarden voldoen worden in het VABB-SHW opgenomen.

De beoordeling doet geen uitspraak over de intrinsieke kwaliteit van publicaties. In het selectieproces streeft het GP naar intra- en interdisciplinaire consensus over de instellingen heen.

Hoe kan bezwaar worden aangetekend tegen een beslissing van het Gezaghebbend Panel?

De te volgen procedure wordt beschreven in het Reglement van Orde en in het document met aandachtspunten voor de beroepsprocedure.

Een universiteit die niet akkoord gaat met een beslissing van het GP, kan een verzoek tot rechtzetting indienen bij het GP. De uiterste datum voor de indiening is vier maand na de publicatie van de recentste versie van het VABB-SHW.

De verzoeken tot rechtzetting kunnen enkel betrekking hebben op de aanvullingen die de verzoekende universiteit in de recentste versie van het VABB-SHW heeft aangebracht ten opzichte van de voorgaande versie. Het gaat met andere woorden enkel over de publicaties uit t-2, t-3, t-4 en t-5 die pas bij de laatste aanlevering door de verzoekende universiteit werden ingebracht.

 

Tijdschriften

 

Hoe raakt een tijdschrift in de lijst van door het Gezaghebbend Panel beoordeelde tijdschriften, respectievelijk de lijst van door het GP aanvaarde tijdschriften?

Het Gezaghebbende Panel beoordeelt een tijdschrift in het jaar dat volgt op het jaar dat er voor het eerst door een aan een Vlaamse universiteit verbonden onderzoeker in werd gepubliceerd (op voorwaarde dat de publicatie tijdig en volledig door zijn/haar universiteit bij ECOOM is ingediend). Het tijdschrift zal worden opgenomen op de lijst van beoordeelde – en eventueel de lijst van aanvaarde – tijdschriften die in het daaropvolgende jaar wordt gepubliceerd.

We illustreren dit met een voorbeeld: een publicatie uit 2015 in een niet eerder beoordeeld tijdschrift zal ertoe leiden dat het tijdschrift in 2016 kan worden beoordeeld. Het tijdschrift wordt opgenomen in de lijst beoordeelde tijdschriften die in 2017 verschijnt.

Waarom vermeldt de tijdschriftenlijst bij sommige tijdschriften een einddatum, zoals ‘1, tot en met 2023 (0 vanaf 2024)’?

Sinds versie 10 van het VABB-SHW is het GP bij wijze van kwaliteitscontrole gestart met een gefaseerde herevaluatie van eerder beoordeelde tijdschriften, om na te gaan of er nog steeds bewijs van peer review kan teruggevonden worden. Intussen ondergingen de tijdschriften die aangeleverd werden voor de publicatiejaren 2000-2007 reeds een hercontrole. Tijdschriften waarvoor het GP bij de hercontrole geen bewijs van peer review vond, krijgen na een overgangsfase van 3 jaar een negatief oordeel en verdwijnen van de lijst.

Een (top)tijdschrift staat niet in de lijst van de door het GP aanvaarde tijdschriften, hoe komt dit?

Er zijn drie opties:

 • er werd niet in dit tijdschrift gepubliceerd door onderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit in het voorafgaandelijk tijdsvenster van 10 jaar (i.e. t-11 t.e.m. t-2).
 • het artikel of de artikels die in het betreffende tijdschrift verschenen, werd(en) niet of onvolledig geregistreerd in de academische bibliografie van de Vlaamse universiteit waaraan de auteur verbonden is of de betreffende referentie(s) werd(en) door deze universiteit niet aangeleverd aan ECOOM.
 • het Gezaghebbende Panel vond geen evidentie dat het tijdschrift peer review toepast. Bijgevolg is het tijdschrift enkel opgenomen in de lijst van beoordeelde tijdschriften.

De tijdschriften waarin publicaties verschenen die werden aanvaard voor vorige versies van het VABB-SHW, maar die nu buiten het beschouwde tijdsvenster vallen en dus niet meetellen voor de actuele versie van het VABB-SHW, komen niet meer voor in de lijsten van een welbepaalde editie van het VABB-SHW, maar wel nog in de cumulatieve lijsten die teruggaan tot 2000. De publicaties blijven eveneens opzoekbaar en consulteerbaar via de webtoegang tot de databank van het VABB-SHW.

Waarom vermeldt de lijst van door het GP aanvaarde tijdschriften ook tijdschriften die in de Web of Science (WoS) worden geïndexeerd?

Onder ‘Web of Science’ (WoS) verstaan we hier de Science Citation Index Expanded, de Social Sciences Citation Index, en de Arts & Humanities Citation Index. Tijdschriften uit de Emerging Sources Citation Index worden apart behandeld.

De tijdschriften kunnen onderverdeeld worden in 3 groepen:

 1. Tijdschriften die niet geïndexeerd zijn in WoS
 2. Tijdschriften die gedeeltelijk geïndexeerd zijn in WoS voor de periode gedekt door de respectieve versie van het VABB-SHW
 3. Tijdschriften die volledig geïndexeerd zijn in WoS voor de periode gedekt door de respectieve versie het VABB-SHW.

De artikels die vier of meer pagina’s beslaan en verschenen in tijdschriften die niet geïndexeerd zijn in WoS worden in het VABB-SHW opgenomen mits het GP de peer review van het tijdschrift onomstotelijk kan vaststellen. Artikels die in het WoS zijn geïndexeerd, zijn terug te vinden in de VABB-SHW databank. Op die manier kan de onderzoeker een beeld krijgen van al zijn ‘telbare’ publicaties in de BOF-sleutel.

Hoe worden tijdschriften in de Emerging Sources Citation Index van Web of Science behandeld?

In 2015 werd aan Web of Science (WoS) een extra index toegevoegd, namelijk de Emerging Sources Citation Index (ESCI). Deze bevat met name lokale en recente, opkomende tijdschriften. ESCI is niet opgenomen als WoS-databank in het BOF-Besluit en hierin opgenomen tijdschriften tellen dus niet mee voor de WoS-parameter van de BOF-sleutel.

Het GP besloot om ESCI-tijdschriften automatisch te aanvaarden voor opname in het VABB-SHW vanaf versie 7. Voor het verleden blijven de eerder gegeven oordelen gelden.

ECOOM-Antwerpen raadpleegt jaarlijks op 1 juli de ESCI-lijst en gebruikt deze voor de volgende versie van het VABB-SHW.

Van mijn tijdschrift wordt in de tijdschriftenlijst een andere titel weergegeven. Hoe kan dit?

De benamingen in de tijdschriftenlijst worden overgenomen uit de databank van het ISSN International Centre, dat voor elk tijdschrift een standaardnaam vaststelt. Het is mogelijk dat deze standaardnaam niet (volledig) overeenkomt met de gebruikelijke titel, onder meer door de toevoeging tussen haakjes van plaatsnamen of verschijningsvorm (bv. ‘online’, ‘print’). In de VABB-lijsten wordt voor tweetalige tijdschriften doorgaans de dubbele titel weergegeven. Tijdschriften die van naam veranderen of andere vragen hebben met betrekking tot de titel waarmee ze in de VABB-lijsten zijn opgenomen, geven dit het best rechtstreeks aan het ISSN International Centre door.

Komen ook open access tijdschriften in aanmerking voor het VABB-SHW?

Ja, in zoverre zij voldoen aan de voorwaarden gesteld in het BOF-besluit. De tijdschriftenlijst van VABB-SHW bevat een aanzienlijk aantal open access tijdschriften die werken met peer review. Vanaf VABB-SHW 12 geeft de tijdschriftenlijst aan welke tijdschriften open access zijn en desgevallend of zij publiceerkosten (article processing charges of APCs) aanrekenen. Deze informatie is gebaseerd op de Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Enkel zogenaamde predatory open access tijdschriften worden actief geweerd. Het resultaat van dit nazicht wordt beschreven in een jaarlijks rapport (rapport VABB-SHW 12). Predatory tijdschriften krijgen van het GP een negatieve beoordeling en de publicaties die erin verschijnen komen niet voor opname in het VABB-SHW in aanmerking. Het GP maakt bij de beoordeling hiervan ook een aandachtige analyse van de criteria op basis waarvan Cabells de tijdschriften in kwestie als predatory aanduidde. Als een tijdschrift voorkomt in DOAJ, wordt het niet als predatory beschouwd.

 

Boeken, hoofdstukken en proceedings

 

Hoe komt een (hoofdstuk in een) boek terecht in het VABB-SHW?

Zie ook: ‘Hoe komt een publicatie in het VABB-SHW terecht?

Er zijn 4 manieren waarop een boek of hoofdstuk in een boek in het VABB-SHW kunnen worden opgenomen:

 • De uitgever van het boek is opgenomen in de uitgeverslijst van het VABB-SHW. Van deze uitgevers worden alle boekpublicaties opgenomen in het VABB-SHW (voor zover ze aan de voorwaarden van het BOF-besluit voldoen). Deze lijst omvat wetenschappelijke uitgeverijen waarvoor er aantoonbaar bewijs is dat ze peer review toepassen op al hun boeken.
 • Het boek heeft een GPRC-label (Guaranteed Peer Reviewed Content) dat door het GP is gevalideerd. Vlaamse uitgevers aangesloten bij de GEWU kunnen het GPRC-label toekennen aan bepaalde boeken. Boeken met een GPRC-label en die door het GP werden gevalideerd, worden in het VABB-SHW opgenomen.
 • Het GP heeft geoordeeld dat het individuele boek een aantoonbaar peer-reviewproces heeft ondergaan. Dit gaat om boeken die niet worden gepubliceerd bij de onder punt 1 of punt 2 vermelde uitgevers. Vanaf de vijfde versie van het VABB-SHW worden boeken slechts nog op individuele basis beoordeeld in het kader van de beroepsprocedure. Opname gebeurt dan indien bewijs voor een degelijk peer-reviewproces kan worden voorgelegd.
 • Het boek is verschenen in een boekenreeks waarvan het GP heeft vastgesteld dat ze werkt met peer review en beschikt over een academische editorial board en/of reekseditor. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Hoe beoordeelt het GP boekenreeksen?’.

Hoe raakt een uitgever in de lijst van door het GP aanvaarde uitgevers?

Zie ook: ‘Hoe komt een publicatie in het VABB-SHW terecht?

Van de uitgevers op de uitgeverslijst worden alle boekpublicaties opgenomen in het VABB-SHW (voor zover ze aan de voorwaarden van het BOF-besluit voldoen). Deze lijst was aanvankelijk gebaseerd op een in Noorwegen gehanteerde lijst. Vanaf de tweede versie van het VABB-SHW werd deze uitgeverslijst door het GP gestaag aangevuld met andere wetenschappelijke uitgeverijen waarvoor er aantoonbaar bewijs is dat ze peer review toepassen op al hun boeken. Uitgevers worden enkel aan deze lijst toegevoegd indien in de beroepsprocedure kan worden aangetoond dat ze systematisch peer review toepassen.

Daarnaast worden aparte lijsten opgesteld van uitgevers met GPRC-labels, met individuele boekpublicaties, en van alle uitgevers waarvan minstens één boekpublicatie in de laatste versie van VABB-SHW zijn opgenomen.

Hoe komt een proceedingsbijdrage in het VABB-SHW terecht?

Zie ook: ‘Hoe komt een publicatie in het VABB-SHW terecht?

Om opgenomen te worden in het VABB-SHW moet een proceedingsbijdrage:

In de beroepsprocedure kan worden afgeweken van de laatste voorwaarde. Dat kan als het gaat om kwaliteitsvolle proceedings die worden uitgegeven met een ISBN-nummer en waarvan het peer- reviewproces wordt aangetoond aan de hand van de reviewverslagen.

Hoe beoordeelt het GP boekenreeksen?

Zie ook ‘Hoe komt een (hoofdstuk in een) boek terecht in het VABB-SHW?’.

Boekpublicaties komen ook voor opname in het VABB-SHW in aanmerking indien ze verschenen zijn in een reeks waarvan het GP heeft vastgesteld dat ze werkt met peer review en beschikt over een academische editorial board en/of reekseditor. Boektitels die kaderen binnen deze reeksen neemt het GP automatisch op in het VABB-SHW, op voorwaarde dat ze ook voldoen aan de andere criteria voor opname.

Reeksen bij uitgevers op de VABB-SHW uitgeverslijst worden niet beoordeeld, daar van deze uitgevers reeds alle boeken worden aanvaard (en dus ook alle reeksen).

In 2015 beoordeelde het GP voor het eerst ook reeksen uitgegeven door leden van GEWU, Groep Educatieve & Wetenschappelijke Uitgevers. Deze GEWU-reeksen worden aanvaard indien ze voldoen aan de hoger vermelde criteria voor reeksen en indien ze een voldoende groot aantal (door het GP gevalideerde) GPRC-titels bevatten.

Reeksen die zijn ingedeeld als werkend met peer review, worden opgenomen op de lijst van boekenreeksen.

Wat is het GPRC-label?

GPRC staat voor ‘Guaranteed Peer Reviewed Content’. Het is een kwaliteitslabel waarmee de GEWU, Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers, aangeeft dat de publicatie die dit label draagt een peer-reviewprocedure heeft doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaarden. Het Gezaghebbende Panel doet aan de hand van een steekproef een onafhankelijke controle op de reviewrapporten van de boektitels die het label krijgen en beslist op basis hiervan om titels op te nemen in het VABB-SHW.

Gezien de aanleveringscyclus van het VABB-SHW, vindt deze controle steeds plaats nadat het label door de GEWU reeds werd toegekend. Het is dus mogelijk dat bepaalde boeken over het label beschikken, maar vervolgens niet door het GP in het VABB-SHW werden opgenomen. Dit komt echter zelden voor.

Meer informatie over GPRC en een overzicht van boeken met GPRC-label

 

Opzoekingen

 

Een bepaald tijdschrift waarin of een uitgever waarbij ik publiceerde is uit de lijst van door het GP aanvaarde tijdschriften, respectievelijk uitgevers verdwenen, hoe kan dat?

De lijsten van het VABB-SHW hebben een retrospectief karakter: ze bevatten enkel tijdschriften en uitgevers waarin/waarbij gepubliceerd werd in een voorafgaandelijk tijdsvenster van 10 jaar (i.e. t-11 t.e.m. t-2). De dertiende versie van het VABB-SHW heeft betrekking op publicaties in het tijdsvenster 2012-2021. Tijdschriften of uitgevers waarin/waarbij publicaties verschenen die werden aanvaard voor vorige versies van het VABB-SHW, maar die nu buiten het beschouwde tijdsvenster vallen en dus niet meetellen voor de actuele versie van het VABB-SHW, komen niet meer voor in de lijsten van de huidige editie van het VABB-SHW, maar wel nog in de cumulatieve lijsten die teruggaan tot 2000. Individuele publicaties die werden aanvaard voor vorige versies van het VABB-SHW maar die nu buiten het beschouwde tijdsvenster vallen en dus niet meetellen voor de actuele versie van het VABB-SHW, blijven steeds opzoekbaar en consulteerbaar via de webtoegang tot de databank van het VABB-SHW.

Het is ook mogelijk dat het tijdschrift een negatief oordeel heeft gekregen in de hercontrole en om die reden van de lijst is verdwenen.

Bij vragen over specifieke tijdschriften, uitgevers of publicaties kunt u contact opnemen met de VABB-contactpersoon binnen uw instelling. De universiteiten kunnen materiële vergissingen melden aan ECOOM (zie Reglement van Orde voor de beroepsprocedure).

Zoekt men gegevens best op in de lijsten of in de databank?

Individuele publicaties kunnen opgezocht worden in de VABB-SHW-databank. Deze databank bevat alle publicaties sinds 2000 die aanvaard werden voor opname in VABB-SHW.

Om na te gaan of een tijdschrift, een reeks of een (bepaalde of alle boektitels bij een) uitgever opgenomen werd en meetelt in de huidige versie van het VABB-SHW, kan men de lijsten van door het GP aanvaarde tijdschriften, reeksen en uitgevers raadplegen.

Ik vind een publicatie niet terug via de webtoegang tot de databank, hoe komt dit?

De webtoegang tot het VABB-SHW biedt de mogelijkheid op drie verschillende manieren te zoeken:

 • ‘Snelzoeken’ is het snelst en eenvoudigst. Met ‘Snelzoeken’ kan je zoeken op een woord uit de titel of naam van een auteur, maar bijvoorbeeld niet op het ISSN of de naam van een tijdschrift.
 • Met ‘Eenvoudig zoeken’ kan je gericht zoeken op één specifiek veld (bijvoorbeeld titel, ISBN of discipline).
 • Om informatie uit verschillende velden te combineren kan je tot slot gebruik maken van de functie ‘Geavanceerd zoeken’.

Als bovenstaande tips geen soelaas brengen, is het mogelijk dat de publicatie niet in VABB-SHW is opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze (nog) niet voor VABB-SHW is aangeleverd, niet voldoet aan alle voorwaarden of buiten het tijdsvenster valt.

 

Disciplines

 

Welke disciplines worden in het VABB-SHW onderscheiden?

In het VABB-SHW worden 16 disciplines onderscheiden. Deze zijn:

 • Archeologie
 • Communicatiewetenschappen
 • Criminologie
 • Economie, handelswetenschappen, bedrijfskunde
 • Geschiedenis
 • Godgeleerdheid, theologie, bijbel- en godsdienstwetenschappen
 • Kunstgeschiedenis, architectuur, kunsten
 • Letterkunde
 • Pedagogie en didactiek
 • Politieke wetenschappen
 • Psychologie
 • Rechtswetenschappen
 • Sociale gezondheidswetenschappen
 • Sociologie
 • Taalkunde
 • Wijsbegeerte, (wetenschaps)filosofie en moraalwetenschappen

Daarnaast worden twee algemene categorieën onderscheiden, namelijk:

 • Humane wetenschappen (algemeen)
 • Sociale wetenschappen (algemeen)

Wat met publicaties die aan de criteria van het BOF-besluit en het Gezaghebbend Panel voldoen maar niet tot de humane of sociale wetenschappen lijken te behoren?

Het BOF-besluit bepaalt dat voor het VABB-SHW de publicaties worden verwerkt die behoren tot de sociale en humane wetenschappen en die afkomstig zijn van onderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit. Sociale en humane wetenschappen worden daarbij gedefinieerd zoals in Web of Science, dat een brede definitie hanteert (ze omvat bijvoorbeeld ook milieuwetenschappen, sportwetenschappen en verpleegkunde). Van onderzoekers met een aanstelling in een faculteit sociale of humane wetenschappen wordt aangenomen dat hun onderzoek sowieso tot de sociale en humane wetenschappen kan worden gerekend. Omwille van de aard van hun onderzoek (bijvoorbeeld met een sterk wiskundige inslag) en ingevolge interdisciplinaire samenwerking en publicaties, kan het echter lijken alsof bepaalde van deze publicaties niet tot de humane of sociale wetenschappen te behoren, hoewel de inhoud wel (mede) het resultaat is van onderzoek in de sociale en humane wetenschappen.

Hoe worden publicaties aan de in het VABB-SHW onderscheiden disciplines toegewezen?

In het VABB-SHW worden publicaties aan disciplines toegewezen op basis van de affiliatie(s) van de auteur(s). De onderzoekseenheden (onderzoeksgroepen, vakgroepen, centra of instituten) waartoe de auteurs behoren, zijn toegewezen aan een van de 16 disciplines of een van de beide algemene categorieën, zodat elke publicatie aan een of meer ervan wordt toegewezen.